Rodo

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO: 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Jacek Więckowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 4 KĄTY NIERUCHOMOŚCI z/s w Szczecinie, ul. Kopernika ¾ lok.19, Szczecin, NIP 8512931148, NIP 9552106474, REGON 321263142, REGON 321353804.
Aby się z Nami skontaktować napisz do nas na adres mailowy: adres e-mail: jacek@4katyszczecin.pl, adriana@4katyszczecin.pl adres pocztowy: ul. Kopernika ¾ lok.19, 20, Szczecin Twoje dane osobowe otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy, a także później, w związku z transakcjami, które były z nami zawierane.

Twoje dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do: realizacji umów w tym umów pośrednictwa związanych z obrotem nieruchomościami z innymi Klientami za naszym pośrednictwem; obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację; obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego Naszego interesu, którym jest: wykonania umów w tym umów pośrednictwa związanych z obrotem nieruchomościami; wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia dotyczących nieruchomości; zapewnienie obsługi usług płatniczych; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; prowadzenie analiz statystycznych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres email, numer telefonu kontaktowego, numer i seria dowodu osobistego, numer rachunku bankowego, NIP. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. 

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz za naszym pośrednictwem, organom, w tym instytucją państwowym, w celu uzyskania stosownych zezwoleń i zaświadczeń, wspierającym nas, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, a także obsłudze prawnej. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.